مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمد تقی
نام خانوادگی:علوی فریدنی
شهرت:علوی
پست الکترونیک:alavi-mtaghi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، اقتصاد

زندگی نامه

پس از پایان دوره دبیرستان و گذراندن دوره نظام وظیفه به حوزه علمیه وارد و در مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره شروع به تحصیل ادبیات عرب نمودم و تا پایان لمعه در همان مدرسه بودم در سال 1361رسائل را در محضر آیت الله اعتمادی و مکاسب محرمه را با آیت الله علوی گرگانی و بحث بیع و خیارات مکاسب را در دروس مرحوم آیت الله ستوده شرکت نمودم. و نیز از کفایة الاصول مرحوم آیت الله پایانی استفاده کردم. خراج اصول را در درس آیت الله مکارم شیرازی و نیز قسمتی از خارج فقه بحث مکاسب محرمه ایشان شرکت کردم سپس مدت سه سال در درس حدود مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی شرکت نمودم بعد از فوت ایشان سه سال درس حج آیت الله صافی و دو سال حدود آیت الله مکارم و نیز مدت 6 سال از درس مرحوم آیت الله تبریزی بهره بردم. و نیز دو سال در درس خیارات آیت الله وحید خراسانی شرکت کردم. بطور همزمان با درسهای حوزه دوره موسسه در راه حق شامل دروس تفسیر و فلسفه و... را گذرانده و در دوره تخصصی اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی شرکت نموده و دروس مختلف را در دانشگاه گذرانده و از موسسه به دریافت کارشناسی ارشد اقتصاد تامل گشتم ضمناً از سال 1368 تا 72 در دفتر استقنائات مرحوم آیت الله گلپایگانی به پاسخ گویی سؤالات اشتغال داشتم تنظیم دو جلد از مجمع المسائل ایشان و آماده سازی جلد دیگر آن را بهمراه درج حواشی ایشان در مناسک حج بر عهده اینجانب بود و بعد از ایشان نیز با دفتر آیت الله صافی مرکز پژوهشهای حوزه و مرکز فرهنگی نهاد و مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات همکاری پاسخگویی و تحقیق دارم.