سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگی نهاد رهبری 
محقق گروه فقه 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه 
محقق و پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مکاسب ، لمعه